Politica de confidențialitate

Politica privind protecția datelor cu caracter personal

Politica Electronics Suport Division  privind protecția datelor cu caracter personal se referă la angajamentul nostru de a păstra confidenţialitatea datele cu caracter personal ale clienților, angajaților, părților interesate. Prin această politică, asigurăm colectarea, stocarea, gestionarea si ștergerea datelor în mod corect, transparent și cu respectarea drepturilor individuale.

Această politică se adresează tuturor părților (clienți, furnizori, parteneri, angajați, candidați la locul de muncă, etc.) care ne furnizează orice informație cu caracter personal.

Angajații Electronics Suport Division si sucursalele acesteia trebuie să respecte această politică. Contractorii, subcontractorii, consultanții, partenerii și orice altă entitate externă trebuie de asemenea, sa respecte principiile si prevederile acestei politici.

 

Informațiile pe care le colectam

Ca parte a activităților noastre, trebuie să obținem și să procesăm anumite informații cu caracter personal. Aceste informații includ orice date care fac o persoană identificabilă, cum ar fi numele, prenumele, codul numeric personal, adrese, număr de telefon, parolele dispozitivelor,. Compania noastră colectează aceste informații într-un mod transparent și numai cu cooperarea deplină și cunoștințele persoanei vizate. Odată ce aceste informații sunt disponibile, se aplică următoarele reguli. Datele vor fi: exacte și folosite numai în scopuri bine determinate si comunicate, procesate legale de către companie în limitele sale juridice și morale.

Datele cu caracter personal colectate nu vor fi: comunicate informal, nu vor fi stocate pentru mai mult de o anumită perioadă de timp stabilita si comunicata in prealabil, transferate fără acordul persoanei vizate către organizații care nu dispun de politici adecvate de protecție a datelor si distribuită oricărei alte părți decât celei convenite de proprietarul datelor.

Electronics Suport Division, informează persoanele care furnizează date cu caracter personal, despre modul în care se vor procesa datele lor, vor informa aceste persoane despre cine va avea acces la informațiile lor.

 

Utilizarea şi partajarea informaţiilor

Utilizăm informaţiile pe care le colectăm în următoarele scopuri:

 • in scopul prestarii de servicii de reparare a echipamentelor electronice si de comunicatii, echipamente electrocasnice si audio-video, dispozitive mobile si de telecomunicatii;
 • furnizarii de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii;
 • in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Societatii;
 • in scopul urmaririi intereselor legitime ale Societatii;
 • in urmatoarele scopuri, toate vizand domeniul de reparare echipamente electronice si de comunicatii , în masura în care aţi fost de acord cu fiecare dintre ele :
 • Furnizarea de informatii cu privire la oferte comerciale   ;
 • Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele si serviciile Societatii referitor la gradul de satisfactie al clienţilor.         

Este posibil să partajăm informaţiile dvs. cu:

 • partenerii de afaceri – companiile producătorilor de echipamente / dispozitive  pentru care suntem unitate service autorizată;
 • organismele de aplicare a legii – atunci când ni se solicită acest lucru sau pentru protecţia companiei ESD-ROM şi a utilizatorilor săi. 
 • furnizorii de curierat in vederea trimiterii catre dvs a produselor aduse la conformitate;
 • contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (de sisteme IT, consultanti financiari).

Pentru  protejarea acestor date cu caracter personal, suntem hotărâți să: limităm și să monitorizăm accesul la aceste date. In acest sens:

 • elaboram proceduri transparente de colectare a datelor;
 •  instruim angajații privind măsurile de securitate și confidențialitate;
 • luam masuri pentru a avea rețele sigure pentru protejarea datelor online împotriva atacurilor cibernetice;
 • stabilim proceduri clare de raportare a încălcării confidențialității sau a utilizării incorecte a datelor clauzelor contractuale.

 

Durata păstrării

Datele Dumneavoastra personale vor fi păstrate de Societate pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile Societăţii.

 

Drepturile dumneavoastră

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim şi dreptul la portabilitatea datelor şi pe cel de stergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveţi:

 • Dreptul de acces – înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la informaţiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.
 • Dreptul de a retrage:oricând un consimtamânt dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamântul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamântului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimţământului expres, aveţi dreptul de a vă opune prelucrarii în orice moment.
 • Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informationale.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care Electronics Suport Division S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul de a depune o plangere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta politica sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor personale, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor, alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteti contacta:

 • personal la receptiile ESD-ROM sau

 • printr-o cerere trimisa prin posta la Sediul Societatii (la adresa B-dul Decebal, nr.14, sector 3, Bucuresti).